اگر در جایی نیاز به اینه داشتید تا به صورت
توسط : پروازاخر

سلام

شاید برای شما اتفاق افتاده باشه که گوشی تلفن همراهتان را در خانه گم کنید در اینصورت شما میتوانید از منزل به گوشیتان زنگ بزنید

و از طریق صدای گوشی بفهمید کجای خانه است .

اگر در جایی نیاز به اینه داشتید تا به صورت یا موهای خود نگاه کنید ولی اینه ای همراهتون نبود شما میتوانید توسط گوشی تلفن همراه

از خودتان عکس بگیرید و چهره خود را ببینید .....

دوشنبه 12/6/1386 - 23:58
پسندیدم 0
UserName