فقط دل من واسه تو تنگ ميشه!
توسط : b2_nemishe
بي تو نه امور جهان لنگ ميشه نه بين زمين و آسمون جنگ ميشه ، نه كوه آب ميشه نه آب سنگ ميشه ، فقط دل من واسه تو تنگ ميشه
دوشنبه 12/6/1386 - 23:50
پسندیدم 0
UserName