عشق را وارد كلام كنيم تا به هر...
توسط : b2_nemishe
عشق را وارد كلام كنيم تا به هر عابري سلام كنيم و به هر چهره اي تبسم داشت ما به آن چهره احترام كنيم زندگي در سلام و پاسخ اوست عمر را صرف اين پيام كنيم عابري شايد عاشقي باشد پس به هر عابري سلام كنيم
دوشنبه 12/6/1386 - 23:50
پسندیدم 0
UserName