نگاه
توسط : poursorkh

هرکس بانامحرمی روبه رو شود ولی به جای نگاه کردن به او به خاک زمین نگاه کندبه اندازه خاک های زمین برایش ثواب نوشته می شود.

 نمی دانم این سخن ازکیه .ازیک جایی شنیدم.

         نگاه به نامحرم تیری ازتیرهای شیاطین است.

دوشنبه 12/6/1386 - 22:28
پسندیدم 0
UserName