...
توسط : ياس كوچك
 

 

گلها                                                                                                               بیان کنیم...

            واقعا                                                                                 به زبون اونا

                      زیبا                                                             احساسمون رو

                             هستن                                           و تونستیم

                        اما شاید                                       کردن

                این گل زیبا                                کمکمون

          نتونه                                       روزی                                  

احساس                                                      شاید

 قلبی                                                                بدونیم

   ما رو                                                                  اونها رو

      اونجور که                                                 قشنگ

              هست                                        معانی

                     بیان                          که ما

                            کنه        بهتره

         

 

معنی

 روانشناختی

 گلــــها و گیاهان:

گـل شقایق: امید و آرزو

گل بنفشه ی کبود: وفاداری

گل آلاله: افکار و ساده لـوحانه

گل ارکیده: همیشه در کـنارم بـمان

گل داوودی زرد: علاقه ی تحقیر شده

گـل یاسمن: تعلق خـــاطر و دلـــــبستگی

گـل رز شرابی: زیبایی ناخود آگاه خـدادادی

گــل زعـــفران: بدرفتاری و خـــشونت مـــمنوع

گل رز وحشی زرد با برگ های معطر: کاهش علاقه

گل میخک ومینای سفید با هم: تحسیین خصوصیات اخلاقی

گـــیاه دارواش: من مـــــشکلات را پــــشت ســــر گـــــذاشته ام

گل سوسن وحشی و گل سرخس با هم: مجذوب مهربانی دیگری شدن

گـــل رزمـــاری: حـــضور تو به من نــــیروی تـــازه مـــــی بــــــــــخشد

گل یـــاس: احساسات پـــاک قلبی

گل میخک صورتی: محبت زنانه

گل بنفشه ی فرنگی: طرز فـــــکر

گـــل صد تومانی: شــــرم و حیـــا

گـــــل زنبق: من پــــــیغامی دارم

 

 

 

 

گل راج:

آیا من فراموش شده ام؟

گل فندق: آشتی و ســـــــازش

گل نیلوفر آبی: علاقه ی از دست رفته

غنچه ی پیوندی گل رز سرخ: ابراز علاقه

گـــــــــــــــل رز زرد: رشـــــــــک و حســـادت

گـــــــل جعفری: دانش و اطلاعات مفید و ســــودمند

گل یا گیاه کاهو: بی عاطفگی و بی رحــــــــــــــــــــــمی

گل یا گیاهان شهد دار: عاطفه ی مثبت و علاقه مندی

گــل رز بی خار: با یک نظر علاقه مند شدن

گـــــل داوودی: شادی در کهنسالی

شکوفه ی هلو: من به تو

علاقه مندم

. .

. .

. .

. .

. .

. .

 

 

گل یاس تقدیم همتون... یه دنیا

مرسی از مهربونیتون واسه اومدنم و...

ممنون...

دوشنبه 12/6/1386 - 22:12
پسندیدم 0
UserName