فقط كسي معني دل تنگي را درك مي كند كه...
توسط : b2_nemishe
فقط كسي معني دل تنگي را درك مي كند كه طعم وابستگي را چشيده باشد پس هيچوقت به كسي وابسته نشو كه سر انجام آن وابستگي دلتنگيست
دوشنبه 12/6/1386 - 18:49
پسندیدم 0
UserName