اگر گناه وزن داشت هيچ كس را ...
توسط : b2_nemishe
اگر گناه وزن داشت هيچ كس را توان آن نبود كه گامي بردارد.....تو از كوله بار سنگين خويش ناله مي كردي و شايد من كمر شكسته ترين بودم .....
دوشنبه 12/6/1386 - 18:49
پسندیدم 0
UserName