نميدانم چرا دوست داشتن...
توسط : b2_nemishe
نميدانم چرا دوست داشتن در قلب احساس مي شود قلبي كه كارش به جريان در آوردن خون است نه احساس حقايق.
دوشنبه 12/6/1386 - 18:19
پسندیدم 0
UserName