ما را به ناز فروشان نياز نيست...
توسط : b2_nemishe
 ما را به ناز فروشان نياز نيست تا خدا بنده نواز است به بنده چه نياز است؟
دوشنبه 12/6/1386 - 18:13
پسندیدم 0
UserName