وقتي كه چشم گشودم امروز گذشته بود!
توسط : b2_nemishe
 قبل از هر چيز جمله هاي امروز: «فردا و ديروز با هم دست به يكي كردند. ديروز با خاطراتش مرا فريب داد و فردا با وعده هايش مرا خواب كرد.وقتي كه چشم گشودم امروز گذشته بود
دوشنبه 12/6/1386 - 18:3
پسندیدم 0
UserName