محرم و نامحرم
توسط : khanoom Gool
هر که را محرم شدی دست از خیانت باز دار....ای بسا محرم که با یک نقطه مجرم می شود
دوشنبه 12/6/1386 - 17:58
پسندیدم 0
UserName