حديث
توسط : khanoom Gool
ثابت قدمترین شما بر صراط کسی است که محبتش به اهلبیت من بیشتر باشد.
حضرت محمد(ص)
دوشنبه 12/6/1386 - 17:46
پسندیدم 0
UserName