اسباب بازی شکسته...
توسط : Aansherly
تا به حال به تو گفته بودم
که هر شب دلم برایت تنگ میشود
تا به حال به تو گفته بودم که وقتی مرا ترک کردی
دیگر هرگز خورشید در آسمانم پیدا نشد
و من تمام مدت گریه میکردم
درست مثل یک اسباب بازی شکسته
دوشنبه 12/6/1386 - 17:46
پسندیدم 0
UserName