عرفان
توسط : bbc123
هرگز به نيكي دست نيابيد مگراينكه ازانچه دوست داريد انفاق كنيدوهرچه انفاق كنيد قطعا خدا ازآن آگاه است
دوشنبه 12/6/1386 - 15:51
پسندیدم 0
UserName