حقيقت اين عالم فناست
توسط : raki
حقيقت اين عالم فناست و انسان را نه براي فنا كه براي بقا افريده اند خلقتم للبقا لا للفنا فاسمعو دعوه الموت اذانكم قبل عن يدعابكم دعوت مرگ را بگوش بگيريد پيش از انكه مرگ شما را فرا خواند
دوشنبه 12/6/1386 - 14:27
پسندیدم 0
UserName