سخن
توسط : tinyzg_20

روسو:

در مقابل همه چیز میتوان مقاومت کرد جز خوبی و نیکی.

دوشنبه 12/6/1386 - 13:17
پسندیدم 0
UserName