گفتگویی با کعبه
توسط : rkhabbazi
به کعبه گفتم تو از خاکی منم خاک
چراباید به دور تو بگردم
ندا آمد تو با پای آمدی باید بگردی
برو با دل بیا تا من بگردم

 

دوشنبه 12/6/1386 - 12:35
پسندیدم 0
UserName