تکرار چیز خوبیست
توسط : karada2
تکرار چیز خوبیست
نهایت چیز خوبیست.....رجعتی باید! ایسپید...
من برای تو از لحظه های خوش عشق بازی انگشتانم با کلمات سخن میگویم. تومیخندی و حریم مهربان کلمات را بیشتر به من می بخشی...
اعتماد...
بیتابی...دلتنگی...
آخرین شب؟ اسمش را تو بگو؟!
زیر انبوهبرف...
هیس!!
برفها را مزمزه میکنیم
سینه پهلو نمیکنی شک نکن!
چشمهایمپر از آب شده...از ضربهء تو نیست...از رفتن توست...
زمستانی طولانی و سخت در پیشخواهم داشت. زمستانی که هرگز از یاد نخواهم برد...زمستانی همرنگ اسمتو.............
بالا رفته...بالاتر! گردنم درد میگیرد از تماشایش...
زخم مراهم با خود میبرد...
جایش مانده؟
اوهوم...
اینجا زنی طعم گس بهارنارنجها رااز یاد نخواهد برد...
این کلمات...کلمات.
فهم عجیب حروف... و حرفهای عجیبتو...و حسهای عجیب من...و شعرهای عجیب تو...و پیراهن عجیب من...
شب چهارم!
..............
دوشنبه 12/6/1386 - 11:9
پسندیدم 0
UserName