درود
توسط : karada
چشم های میشی یک زن از سمت بی تحرک تاریخ وادارم می کندوگرنه من با دنیای رو به افول واژه ها آرام می گیرم.
توی این شبه جزیره ی متروکه قاصدک ها سهم راستی شما را هضم نمی کنند وروی بچه گی شما گزارش مسموم وجود دارد.
به هر حال این کلمات در خیال من رقصیده اند تا تو مخاطب عجول از راه برسی ونگاه شماتت بارت را ....
من متولد شدم در یک ترانزیستور رو به رشد.
دوشنبه 12/6/1386 - 10:33
پسندیدم 0
UserName