مهدي...
توسط : raki
کجاست منتظرتو؟ چه انتظار عجیبی!! عجیب تر که چه آسان نبودنت شده عادت چه بی خیال نشستیم. چه کوششی؟ چه وفایی؟ فقط نشستم وگفتم: خدا کند که بیایی
دوشنبه 12/6/1386 - 3:48
پسندیدم 0
UserName