حال اگر...
توسط : raki

حال اگر به درگاه تو اي خدا ! از بهر گناهکاران جاي عفو و گذشتي نباشد پس حسن ظن و گمان نيک من به تو در کجا اثر خواهد داشت ؟

دوشنبه 12/6/1386 - 3:43
پسندیدم 0
UserName