خداوندا كيست كه ...
توسط : raki
خداوندا كيست كه مزّه دوستى و محبّتت را چشيده باشد و از تو به سوى كس ديگرى گريزان شود. و كيست كه به قرب تو انس گرفته و از درگاه تو برگردد. ما را از كسانى قرار ده كه براى قرب و دوستى ات اختيار نمودى و براى مهر و دوستى خود خالص گردانيدى
دوشنبه 12/6/1386 - 3:40
پسندیدم 0
UserName