دارم امید عاطـفـتی
توسط : raki

 دارم امید عاطـفـتی از جانـب دوسـت 

 کردم جـنایتی و امیدم بـه عـفو اوسـت

دوشنبه 12/6/1386 - 3:21
پسندیدم 0
UserName