انسان و فرشتگان و حیوانات
توسط : mohsenpour
 
خداوند به فرشتگان عقل داد بدون شهوت , 
 حیوانات را شهوت داد بدون عقل و
انسان را شهوت داد با عقل.هر انسان  عقلش
 به شهوتش غلبه کند بهتر از
فرشتگان است .هر انسان  شهوتش بر عقلش
 غلبه کند بدتر از حیوانات است.!؟
دوشنبه 12/6/1386 - 2:34
پسندیدم 0
UserName