نمي خوام زنده بمونم
توسط : zebayeman

نمي خوام زنده بمونم ، ديگه از زندگي سيرم

بذار اينجا زير پاي ظلم اون چشات بميرم

چي شده عزيزترينم ديگه با من نمي مونه

شعر التماس من رو ديگه با غم نمي خونه

چي شده كه نامه هامو وا نكرده پس مياره

از چشاش دارم ميخونم ، با من هيچ حرفي نداره

چي شده كه عكسامونو پاره كرده بي محبت

اين جدايي واسه قلبم نمي تونه بشه عادت

تو كه رفتي ، هر چي مونده لاي دفتر چشامه

هنوزم عطر نفس هات تو تموم نفسامه

نمي خوام زنده بمونم ، آخرين شعر لبامه

عاشقت نه فكر نفرين ، نه به فكر انتقامه

 

نظر ي ا د ت و ن ن ره

دوشنبه 12/6/1386 - 1:25
پسندیدم 0
UserName