گل فرستادي مرا.اي خوشتر از گل روي تو...
توسط : b2_nemishe
گل فرستادي مرا.اي خوشتر از گل روي تو/ گل نباشد در لطافت.چون بهشتي خوي تو/ جز دلي رنجور و غير از نيمه جاني دردمند/ من چه دارم؟ تا به جاي گل فرستم سوي تو
دوشنبه 12/6/1386 - 1:6
پسندیدم 0
UserName