يک نصيحت...
توسط : b2_nemishe
نصيحت: مواظب خودت باش....! يك خواهش : اصلا عوض نشو....! يك آرزو : فراموشم نكن....! يك دروغ : دوستت ندارم....! يك حقيقت : دلم برات تنگ شده....! ويك رويا : تورو داشتن
دوشنبه 12/6/1386 - 0:56
پسندیدم 0
UserName