بارها
توسط : raki

بارها در غصه ام انداختي

بارها ديدم كه در هر انجمن

بارها ديدم گنه كاري تو

بارها جايت خجل گرديده ام

بارها با هر گناه و هر بدي

بس كنم ديگر من اين گفت و شنود

هر چه بود ايام آن دوران گذشت

حال بيا از نو عمل آغاز كن

نيستي تنها تو در فكر فرج مي كن

يکشنبه 11/6/1386 - 18:54
پسندیدم 0
UserName