زندگيت پيشاپيش در درون خويش...
توسط : b2_nemishe
زندگيت پيشاپيش در درون خويش سازمان يافته است. حيات از حيات برميخيزد. غنچه به سيماي گل ميشكفد، كودك نيز فردي بالغ ميشود. به هر مرحله اعتماد كن و قدرش را بدان و بگذار مرحله بعد بدون تلاش به سراغت بيايد.
يکشنبه 11/6/1386 - 16:27
پسندیدم 0
UserName