دوستي بسته پيچيده به روبان ها نيست...
توسط : b2_nemishe
دوستي بسته پيچيده به روبان ها نيست كه كسي روز تولد به كسي هديه كند ولي من تماميت خود را در سفره چرميني خواهم پيچيد و شبي در چار سوي بادها رها خواهم كرد چه كسي مي داند؟؟ شايد از بركه متروكي هم صدفي صيد شود
يکشنبه 11/6/1386 - 16:22
پسندیدم 0
UserName