این بود زندگی
توسط : hassankamali

میزی برای کار * کاری برای تخت * تختی برای خواب * خوابی برای جان * جانی برای یار * یاری برای یاد * یادی برای سنگ این بود زندگی

يکشنبه 11/6/1386 - 16:20
پسندیدم 0
UserName