اگه تنها بودي تو تنهاييت احساس كردي...
توسط : b2_nemishe
اگه تنها بودي تو تنهاييت احساس كردي كه تنها بنده تنها فقط تويي ناراحت نباش چون يكي رو داري كه خودش تنهاست اما هيچوقت تنهايي رو براي بنده هاش نميخواد به اون رجوع كن ميبيني كه تنها نيستي
يکشنبه 11/6/1386 - 16:18
پسندیدم 0
UserName