زندگي به من آموخت كه...
توسط : b2_nemishe
زندگي به من آموخت كه چگونه گريه كنم اما گريه به من نياموخت كه چگونه زندگي كنم....تو نيز به آموختي چگونه دوست بدارم اما به من نياموختي كه چگونه تو رو فراموش كنم
يکشنبه 11/6/1386 - 16:17
پسندیدم 0
UserName