يه جمله قشنگ...
توسط : b2_nemishe
  با عشق زمان فراموش    مي شود و با زمان عشق
يکشنبه 11/6/1386 - 16:15
پسندیدم 0
UserName