اين جمله هميشه يادت باشهههههههههه...
توسط : b2_nemishe
اين جمله هميشه يادت باشه: زندگي گل سرخي است كه گلبرگهايش خيالي و خارهايش واقعي است
يکشنبه 11/6/1386 - 16:11
پسندیدم 0
UserName