دلم احساس غم دارد...
توسط : b2_nemishe
دلم احساس غم دارد/ در اين انبوه ويراني/كمي تا قسمتي ابري/ و شايد باز باراني
يکشنبه 11/6/1386 - 16:10
پسندیدم 0
UserName