كاش مي شد گريه را تهديد كرد...
توسط : b2_nemishe
كاش مي شد گريه را تهديد كرد/ مدت لبخند را تمديد كرد/ كاش مي شد در ميان لحظه ها/ لحظه ي ديدار را نزديك كرد
يکشنبه 11/6/1386 - 16:3
پسندیدم 0
UserName