روزي كه دلم پيش دلت بود گرو...
توسط : b2_nemishe
روزي كه دلم پيش دلت بود گرو/ دستان مرا سخت فشردي كه نرو/ روزي كه دلت به ديگري مايل شد/ كفشان مرا جفت نمودي كه برو
يکشنبه 11/6/1386 - 16:2
پسندیدم 1
UserName