ساختار سيستم كارت هوشمند سوخت و شبكه مربوط به آن...!؟
توسط : samid_world99

سيستم الكترونيك كارت هوشمند سوخت 6 برابر قوي تر از سيستم شتاب شبكه بانكي است

و توانايي ثبت روزانه بيش از 6 ميليون نقل و انتقال اطلاعات را دارد...........!؟

يکشنبه 11/6/1386 - 15:37
پسندیدم 0
UserName