يه شعر
توسط : b2_nemishe
    بي تو يك روز در اين فاصله ها خواهم مرد/      مثل يك بيت ته قافيه ها خواهم مرد
يکشنبه 11/6/1386 - 15:37
پسندیدم 0
UserName