زندگي تفسير سه كلمه است...
توسط : b2_nemishe
زندگي تفسير سه كلمه است: خنديدن.... بخشيدن.... و فراموش كردن.... پس.... بخند.... ببخش.... و فراموش كن
يکشنبه 11/6/1386 - 15:36
پسندیدم 0
UserName