به هیچ کس اعتماد نکن
توسط : mohamad_atrian
به چشمي اعتماد کن که به جاي صورت به سيرت تو مي نگرد ، به دلي دل بسپار که جاي خالي برايت داشته باشد و دستي را بپذير که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد است
يکشنبه 11/6/1386 - 15:2
پسندیدم 0
UserName