دوست...
توسط : 2004 oghab

گل اگر خشک شود ساقه اش می ماند

دوست اگر جدا شود خاطره اش می ماند

يکشنبه 11/6/1386 - 14:47
پسندیدم 0
UserName