وقتي احساس غربت مي كنيد
توسط : raki

وقتي احساس غربت مي كنيد يادتان باشد خدا همين نزديكي هاست.هميشه سراغ خدا را از خودتان بگيريد.هر كس طالب خداست از "من"هايش دور بايستد.روزي كه خدا همه چيز را تقسيم كرد خودش را به خوبان بخشيد.آيه اي در قران هست كه هميشه مرا ميگرياند"خداوند فقط اعمال متقين را مي پذيرد".فروغ گفته بودتنها صداست كه مي ماند اشتباه كرد تنها خداست كه مي ماند

يکشنبه 11/6/1386 - 12:52
پسندیدم 0
UserName