چه میکنه این قوه جاذبه!

قوهء جاذبه زمين، با سرعت،همسفر پرنده تير خورده مي شود !

يکشنبه 11/6/1386 - 11:47
پسندیدم 0
UserName