تفاوت عشق ودوست داشتن
توسط : حسرت

عشق در لحظه ای پدید می آید دوست داشتن در امتداد زمان این اساسی ترین تفاوت میان عشق ودوست داشتن است

يکشنبه 11/6/1386 - 1:32
پسندیدم 0
UserName