مرغ سحر
توسط : حسرت

ای مرغ سحر عشق زپروانه بیاموز کان سوخته را جان شد وآواز نیامد

این مدعیان در طلبش بی خبرانند کان را که خبر شد خبری باز نیامد

يکشنبه 11/6/1386 - 1:30
پسندیدم 0
UserName