ناگفته ها
توسط : حسرت

حقیقت انسان به آن چه اظهار می کند نیست بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که درآن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی اورا بشناسی نه به گفته هایش بلکه به ناگفته هایش گوش فرا بسپار

يکشنبه 11/6/1386 - 0:50
پسندیدم 0
UserName