با ستاره ها
توسط : حسرت

بگذار خیال کنم "دوستم داری"واز این خیال شبها تا سپیدی روز با ستاره ها باشم

شنبه 10/6/1386 - 23:54
پسندیدم 0
UserName