جمع نکردن عشق
توسط : حسرت

عشق گلی است که اگرآن را به قصد تجزیه وتحلیل پرپرکنید"هرگز قادر نخواهید بود که آن را دوباره جمع کنید

شنبه 10/6/1386 - 23:53
پسندیدم 0
UserName
x